Meie privaatsuspoliitika

Nobedik OÜ-l on kohustus kaitsta klientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavadest, sealhulgas millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, kaua me seda säilitame ning Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. 

Nobedik OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

1. MÕISTED 

1.1. Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta. 

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine). 

 

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MIKS? 

2.1. Me kogume Teie poolt sisestatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress,  telefoni number ja aadress ja vajadusel eraldi tarneaadress), kui Te täidate meie päringuvormi või esitate läbi tellimiskeskkonna tellimuse ning edastate need meile, et saada personaalseid lahendusi ja/või hinnapakkumist erinevatele meie poolt pakutavatele käsitöötoodetele ja teenustele. 

2.2. Isikuandmed, mida kogume, töötleme ja säilitame on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Nobedik OÜ ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

3. MIS EESMÄRGIL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME? 

3.1. Teie poolt sisestatud ning meile edastatud isikuandmeid kasutame ainult teiega kontakteerumiseks, teile personaalse lahenduse või hinnapakkumise koostamiseks ja edastamiseks ja/või tellimuse täitmiseks. 

3.2. Nobedik OÜ ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kuid võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid, mis Nobedik OÜ. 

3.3. Nobedik OÜ-l on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

 

4. ANDMETE SÄILITAMINE 

Teie poolt Nobedik OÜ-le edastatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega. 

 

5. TURVALISUS NING ISIKUANDMETE KAITSE 

5.1. Nobedik OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. 

5.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

   a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

   b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

   c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

   f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

 

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

6.1. Andmesubjektil on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame.

6.2. Tellimuskeskkonna kasutajatel on võimalik oma kontot hallata (s.h. tutvuda oma tellimusajalooga) läbi veebiliidese siit:  www.nobedik.ee/minu-konto. Teil on õigus enda kontoga seonduvaid andmeid parandada ja muuta. Kontoga ja isikuga seondvate andmete kustutamiseks võtke meiega ühendust allolevate aadresside kaudu. 

6.3. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

6.4. Kui töötleme andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

 

7. LÕPPSÄTTED

 7.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

7.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.nobedik.ee/ kaudu.

 

KONTAKTANDMED 

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite endaga seonduvaid andmeid kustutada, siis võtke meiega ühendust e-maili aadressil nobedik@gmail.com.